08/08/2019

آموزش رفع خطای Enable gzip compression در GTmetrix و فعال سازی gzip

‌‌رفع خطای gzip در GTMetrix پس از آموزش استفاده از سایت Gtmetrix به رفع خطاهای سایت GTmetrix خواهیم پرداخت. زمانیکه […]