ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

10/08/2020
آموزش رفع ارور و خطای Minify CSS در سایت gtmetrix

آموزش رفع خطای Minify CSS

4.7 / 5 ( 3 امتیاز )
26/07/2020

آموزش رفع خطای Leverage browser caching

4.7 / 5 ( 4 امتیاز )
22/02/2020
آموزش رفع خطای Inline small CSS و Inline small JavaScript

آموزش رفع خطای Inline small CSS و خطای Inline small JavaScript

4.8 / 5 ( 5 امتیاز )
29/11/2019
آموزش رفع خطای Enable Keep Alive

آموزش رفع خطای Enable Keep Alive

4.8 / 5 ( 5 امتیاز )
10/11/2019
آموزش رفع خطای آموزش رفع خطای Defer parsing of JavaScript و Prefer asynchronous resources

آموزش رفع خطای Defer parsing of JavaScript و Prefer asynchronous resources

4.9 / 5 ( 13 امتیاز )
29/10/2019
آموزش رفع خطای Combine images using CSS sprites

آموزش رفع خطای Combine images using CSS sprites

4.9 / 5 ( 14 امتیاز )
16/09/2019
رفع خطای Avoid landing page redirects

رفع خطای Avoid landing page redirects

4.9 / 5 ( 7 امتیاز )
11/09/2019
آموزش رفع خطای Avoid CSS @import

آموزش رفع خطای Avoid CSS @import

آموزش رفع خطای Avoid CSS @import آموزش افزایش سرعت لود سایت به کمک ابزار GTmetrix از سری مقالات آموزش کامل […]
07/09/2019
آموزش رفع خطای Avoid bad requests در سایت gtmetrix

رفع خطای Avoid bad requests

4.9 / 5 ( 8 امتیاز )
05/09/2019
رفع خطای Avoid a character set in the meta tag

رفع خطای Avoid a character set in the meta tag

4.9 / 5 ( 9 امتیاز )
08/08/2019
رفع خطای gzip در gtmetrix

آموزش رفع خطای Enable gzip compression در GTmetrix و فعال سازی gzip

4.7 / 5 ( 16 امتیاز )
07/08/2019
معرفی سایت GTmetrix

معرفی سایت GTmetrix و افزایش سرعت سایت

4.8 / 5 ( 15 امتیاز )
فروشگاه
Call Now Button